PROJECT PARTNERS

EEA/Norwegian Financial Mechanism 2014-2021

Project Title / Názov projektu:

  • “Replacement of Obsolete Wave Energy for the third generation”
  • „Náhrada zastaranej konverzie energie vĺn prostrednictovom tretej generácie“

Project number / Číslo projektu:

  • BIN SGS01_2020_026 funded under the Norwegian Financial Mechanism and the state budget of the Slovak Republic Programme Business Development, Innovation and SMEs (BIN SGS01)
  • BIN SGS01_2020_026 financovaný v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR Program Rozvoj podnikania, inovácie a MSP (BIN SGS01)

Important links:

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-a-norska-sk

http://www.norwaygrants.sk 

Project Promoter

niore Energy, s.r.o

Oponice 111, 95614 Oponice

Slovakia

Identification number

52568016

Project name

Replacement of Obsolete Wave Energy for the third generation

Project number

BIN SGS01_2020_026

Programme Area

Green Industry Innovation

Starting implementation date

10 September 2021

Planned end of implementation

31 August 2023

Last date of eligibility

30 April 2024

Project outcome

Increased competitiveness of Slovak enterprises

Project output

Start-ups supported for business growth

Project Partner

INTEGRATE RENEWABLES AS

Godesetdalen 10, 4034 Stavanger

Norway

Identification number

913477715

Project Budget

Project budget in Euro

Rozpočet projektu(Eur)

TOTAL

Celkom

Project Promoter

Project Partner

Total eligible expenditures

Celkové oprávnené výdavky

177 500,00

163 700,00

13 800,00

Project grant*

Projektový grant

159 750,00

147 330,00

12 420,00

Grant rate

Rozsah grantu

90%

  

Working together for a green, competitive and inclusive Europe!

Spolupráca za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu!

Project Aim / Cieľ projektu

The aim of the project is to develop a feasibility study WEC from the point of view of business cases and from the point of view of performances and capacities of WEC – construction of a functional model of a sea wave energy converter and testing of its technical parameters. The project will significantly meet the EC targets set for 2050 to decarbonise the economy by at least 50%.A substantial step will be taken to put the energy converter into the production cycle and thus make it possible to smooth out the undesirable volatility of production from RES.

Cieľom projektu je vypracovanie štúdie realizovateľnosti WEC z pohľadu obchodných prípadov a z pohľadu výkonov a kapacít WEC – konštrukcia funkčného modelu meniča energie morských vĺn a testovanie jeho technických parametrov. Projekt výrazne naplní ciele EK stanovené na rok 2050, a to dekarbonizovať ekonomiku aspoň o 50 %. Urobí sa podstatný krok k zaradeniu WEC do výrobného cyklu a tým k vyrovnávaniu nežiaduceho kolísania výroby elektrickej energie z OZE.

Vote of thanks / Poďakovanie

V rámci projektov financovaných z Nórskych grantov / Within projects funded by Norwegian grants

  • niore Energy s.r.o. získal grant z Nórska v sume 147 330 € .Projekt bol spolufinancovaný vo výške 15% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Týmto by sme sa chceli poďakovať poskytovateľom za zíkanie tohoto grantu.
  • niore Energy s.r.o. benefits from a 147 330 € grant from Norway through the Norway Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15% of the state budget of the Slovak Republic Hereby, we would like to thank the providers for obtaining this grant.

 

Prieskum trhu/výzva na predloženie cenovej ponuky V súbore „Cenova ponuka VO 01.xlsx” prosím vyplnte iba sumy v stĺpci “M” vyznačené zelenou farbou) a následne zašlite cenovú ponuku podpisanú prostrednictvom mailovej korešpondencie na vladimir.mistrik@niore.eu do uvedeného termínu: 6.máj.2022 do 15:00.  Prílohou sú aj Montážne listy, ktoré slúžia ako podporný dokument pre učely vypracovania tejto cenovej ponuky. Výzvu a prílohy nájdete tu:  Výzva

EN On 26.01.2022 a kick-off meeting of the project Replacement of Obsolete Wave Energy for the third generation took place, which was supported by the Research Agency within the scheme BIN SGS01_2020_026, Program Area Name: Green Industry Innovation. The aim of the project is to develop a feasibility study and to construct a functional model.

wave, coast, spray