EEA/Nórsky finančný mechanizmus 2014-2021

Názov projektu:

“Náhrada zastaranej energie vĺn treťou generáciou”

Číslo projektu:

BIN SGS01_2020_026 financované v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR Program Rozvoj podnikania, inovácie a SMEs (BIN SGS01)

Dôležité linky

http://www.norwaygrants.sk

Predkladateľ

niore Energy, s. r. o.


Oponice 111, 956 14 Oponice, Slovenská republika


52568016

Programová oblasť

Zelené priemyselné inovácie

Dátum začiatku implementácie

10. september 2021

Plánovaný koniec implementácie

31. august 2023

Posledný deň oprávnenosti

30. apríl 2024

Výsledok projektu

Zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikov

Výstup projektu

Startupy podporované pre rast podnikania

Partner projektu

INTEGRATE RENEWABLES AS


Godesetdalen 10, 4034 Stavanger, Nórsko


913477715


Miroslav Novák - niore Zakladateľ

Sme veľmi vďační za podporu. Spolupráca s nórskym partnerom otvára nové možnosti rozvoja a realizácie našich vízií.table2


Spoločne pracujeme na zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe!

Cieľ projektu je vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti WEC z pohľadu obchodných prípadov az pohľadu výkonov a kapacít WEC – konštrukcia funkčného modelu meniča energie morských vĺn a testovanie jeho technických parametrov. Projekt výrazne naplní ciele EK stanovené do roku 2050 dekarbonizovať ekonomiku minimálne o 50 %. Urobí sa podstatný krok k zaradeniu meniča energie do výrobného cyklu a tým umožní vyrovnanie nežiadúcej kolísavosti výroby z OZE.

Niore Energy s.r.o. využíva grant vo výške 147 330 EUR z Nórska prostredníctvom Nórskych grantov. Projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 15 % štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Týmto radi by sme sa poďakovali poskytovateľom za získanie tohto grantu.

Nórske Granty predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a sociálnych rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú: #1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť #2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby #3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo #4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva #5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti. Nórske Granty sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP. Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

niore Energy Tím