Nórsky finančný mechanizmus 2014-2021

Názov projektu:

“Náhrada zastaranej energie vĺn treťou generáciou”

Číslo projektu:

BIN SGS01_2020_026 financované v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR Program Rozvoj podnikania, inovácie a SMEs (BIN SGS01)

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku

http://www.norwaygrants.sk

Predkladateľ

niore Energy, s. r. o.


Oponice 111, 956 14 Oponice, Slovenská republika


52568016

Programová oblasť

Zelené priemyselné inovácie

Dátum začiatku implementácie

10. september 2021

Plánovaný koniec implementácie

31. august 2023

Posledný deň oprávnenosti

30. apríl 2024

Výsledok projektu

Zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikov

Výstup projektu

Startupy podporované pre rast podnikania

Partner projektu

INTEGRATE RENEWABLES AS


Godesetdalen 10, 4034 Stavanger, Nórsko


913477715


Miroslav Novák - niore Zakladateľ

Sme veľmi vďační za podporu. Spolupráca s nórskym partnerom otvára nové možnosti rozvoja a realizácie našich vízií.table2


Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe!

Projekt ,,Náhrada zastaranej energie vĺn treťou generáciou”" získal grant z Nórska v sume 148 000,00 € Projekt bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti WEC z pohľadu obchodných prípadov az pohľadu výkonov a kapacít WEC – konštrukcia funkčného modelu meniča energie morských vĺn a testovanie jeho technických parametrov. Projekt výrazne naplní ciele EK stanovené do roku 2050 dekarbonizovať ekonomiku minimálne o 50 %. Urobí sa podstatný krok k zaradeniu meniča energie do výrobného cyklu a tým umožní vyrovnanie nežiadúcej kolísavosti výroby z OZE.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

niore Energy Tím