Názov zákazky:

"Dodávka generátora, výroba statora a upevnenie generátora na konštrukciu statora"

Typ zákazky:

Tovary

Predpokladaná hodnota zákazky:

27796,00 € bez DPH

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum a čas: 6. máj 2022, 15:00.

Súťažné podklady na stiahnutie: