Názov zákazky:

"Výroba rotora a samonastaviteľnej lopatky"

Typ zákazky:

Tovary

Predpokladaná hodnota zákazky:

47 971,20 € bez DPH

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum a čas: 14. júl 2022, 15:00.

Súťažné podklady na stiahnutie: