Názov zákazky:

,,Výroba a inštalácia zdroja umelých vĺn”

Typ zákazky:

Tovary

Predpokladaná hodnota zákazky:

18 200,00 € bez DPH

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum a čas: 6. apríl 2023, 15:00.

Súťažné podklady na stiahnutie: